Oprócz łagodnych opływowych skarp, na autostradach stosuje się również zaokrąglenie krawędzi przecięć skarpy z poboczem i z terenem. Promienie stosowane do takich zaokrągleń R = 1 – 3 m. Pochylenia skarp autostrad. Skarpy nasypów w zasadzie powinny być jeszcze bardziej łagodne. Na podstawie doświadczeń i rozważań teoretycznych można ustalić następujące zasady projektowania skarp przekrojów poprzecznych autostrad: a) wykopy płytkie i niskie nasypy (do 1,00 m) należy projektować o skarpach łagodnych (1:5), b) skarpy wykopów i przylegający teren łączy się za pomocą łuków o małym promieniu (1,0- 3,0), c) w terenie pagórkowatym, jeżeli bierze się pod uwagę dostosowanie autostrady do otaczającego krajobrazu, wykonuje się nasypy o zmiennym pochyleniu skarp. Projektowanie autostrad w miejscowościach podmiejskich. Zasadniczym zagadnieniem jest tu rozdział ruchu dalekobieżnego (tranzytowego) od ruchu lokalnego. Obydwa te ruchy połączone na wspól nej jezdni powodują nie wykorzystanie warunków technicznych autostrady. Ruch lokalny zazwyczaj powolny i o dużej intensywności, wymagający częstych skrzyżowań i zjazdów bocznych, utrudnia ruch dalekobieżny oraz powoduje zmniejszenie szybkości i obniżenie bezpieczeństwa ruchu. Najlepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie tych ruchów na osobne jezdnie, jednak wymaga to stosowania skrzyżowań dwupoziomowych (swobodnych). [patrz też: otomoto puławy, otomoto krotoski cichy, vb leasing aukcje ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: otomoto krotoski cichy otomoto puławy vb leasing aukcje