Walce drogowe i wibracyjne

Do robót ziemnych oraz niektórych robót torowych i budowlanych stosuje się specjalne maszyny i urządzenia zagęszczające. W zależności od stopnia wymaganego zagęszczenia oraz właściwości fizykochemicznych gruntu lub zagęszczanego materiału rozróżnia się następujące rodzaje zagęszczania: wałowanie, czyli statyczne oddziaływanie przetaczanych walców; — ubijanie, czyli dynamiczne oddziaływanie swobodnie spadającego ciężaru; — wibracja, polegająca na przenoszeniu na grunt drgań o dużej częstotliwości i małej amplitudzie; — wibracja połączona z uderzeniami.
Podczas wymian ciągłych nawierzchni zagęszcza się oczyszczoną warstwę podsypki po zdjęciu starych przęseł torowych. Do zagęszczania stosuje się głównie walce wibracyjne albo zagęszczarki wibracyjne. Walce drogowe są używane wyjątkowo, ze względu na małą skuteczność przy wałowaniu podsypki, a także niewielki zakres typowych robót ziemnych. Podobnie do zagęszczania skarp podtorza stosuje sie zagęszczarki wibracyjne, gdyż walce drogowe nie są przydatne do tego rodzaju robót. Walce drogowe są powszechnie stosowane przy budowie i naprawach dróg bitych oraz przy wznoszeniu nasypów kolejowych. Walce drogowe powinny zapewniać właściwy stopień zagęszczenia i równą powierzchnię, być proste i łatwe w obsłudze oraz zapewniać dobrą widoczność pola pracy. Zależnie od konstrukcji rozróżnia się: — walce gładkie; — walce okołkowane, mające przytwierdzone na stałe lub rozłącznie do cylindrycznego walca kołki zagęszczające; — walce wielokołowe, zestawione z kół typu samochodowego, osadzonych na jednej lub dwóch osiach i odpowiednio obciążonych; — walce wibracyjne. Do najczęściej eksploatowanych walców drogowych należą walce gładkie WDT-IA i WDT-2A. Są to trzykołowe walce statyczne oddziaływania o zbliżonej konstrukcji, przeznaczone do zagęszczania warstw podbudowy pod nawierzchnie smołospoiwne, smołobetonowe, asfaltobetonowe, tłuczniowe, żwirowe oraz przy wszelkiego rodzaju naprawach i przebudowie dróg. Walce mogą być wyposażone w zrywak hydrauliczny do spulchniania ubitych warstw naprawianej nawierzchni. [podobne: komunikacja drogowa, pranie tapicerki warszawa, bagażniki rowerowe ]

Ruchome punkty warsztatowe

Często samochody służące jako ruchome punkty warsztatowe wyposaża się w rozkładane nadwozia. Zwykle odpowiednie elementy brezentowe tworzą sufit, podłogę i ściany boczne. Jeżeli potrzebna jest jeszcze większa powierzchnia do pracy, łączy się kilka samochodów i przyczep z rozkładanymi nadwoziami. Cysterny używane w wojsku zabudowane są na podwoziach samochodów lub przyczep i przeznaczone są do przewozu paliwa ciekłego, wody lub innych cieczy. Cysterny wojskowe różnią sie od cystern używanych w gospodarce cywilnej tym, że najczęściej instalowane są na podwoziach uniwersalnych samochodów uterenowionych i terenowych. Napełnianie i opróżnianie zbiorników identyczne jak w cysternach używanych w gospodarce cywilnej. Transportery i dźwigi mają wielostronne zastosowanie. Najczęściej służą one do ewakuacji uszkodzonych pojazdów oraz do akcji ratowniczych. Transportery używane są szeroko do przewożenia pojazdów gąsienicowych. Transportowanie pojazdów gąsienicowych po szosach pojazdem kołowym znacznie zwiększa bowiem szybkość przerzutu oraz zmniejsza zużycie gąsienicowych układów jezdnych i mechanizmów napędowych, mających wielokrotnie mniejsze przebiegi międzynaprawcze niż pojazdy kołowe. Transporter pojazdów gąsienicowych HENSCHEL ma podnoszona za pomocą dwóch podnośników hydraulicznych platformę umożliwiającą załadowanie pojazdu gąsienicowego. W razie ewakuacji uszkodzony pojazd gąsienicowy załadowuje się przy użyciu dwóch wciągarek wbudowanych na ruchomej platformie. Samochód służy do transportu jednego pojazdu gąsienicowego 0 ciężarze do 34 ton. Samochód HATRA SL 150, służy jako ładowarka do prac przeładunkowych w terenie oraz do prac ziemnych. Wszystkie kola są napędzane i kierowane, co zapewnia dużą ruchliwość w trudnych warunkach terenowych, Ciągnik przybrzeżny jest to specjalny pojazd do ściągania osiadłych na mieliźnie lub uszkodzonych barek desantowych. Przyczepy i naczepy w wojsku wykorzystywane Są do przewozu sprzętu o dużych obrysach i ciężarach oraz jako podwozia do urządzeń specjalnych pracujących na postoju. Jako ciągniki przyczep i naczep wykorzystywane są tere- nowe pojazdy kołowe lub gąsienicowe. [więcej w: autolaweta, Logistyka transportu, bagażniki rowerowe ]