DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA BUDOWLI DROGOWYCH

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA BUDOWLI DROGOWYCH . Zasady sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej reguluje Instrukcja Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 98 o zasadach sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. Zasady sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowych reguluje Instrukcja Branżowa Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego, a kompetencje zatwierdzania dokumentacji drogowej Zarządzenie nr 62 Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 14 kwietnia 1954 roku w sprawie kompetencji w zakresie zatwierdzania założeń projektów i dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji w resorcie transportu drogowego i lotniczego. Obowiązujące przepisy i instrukcje dzielą opracowanie dokumentacji na dwie fazy: a) opracowanie założeń projektów, b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Założenia projektów ustalają przedmiot zadania inwestycyjnego o raz uzasadniają potrzeby inwestycji. Read more… »