Miarą prawidłowej organizacji ruchu transportu jest zrównanie się zdolności przewozowej ze zdolnością przepustową. Przez zdolność przewozową rozumie się ilość ładunków przewiezionych na danym odcinku określonym zestawem pociągów w ciągu określonego czasu. Przez zdolność przepustową rozumie się największe ilości pociągów, które mogą być przepuszczone przez odcinek toru w obu kierunkach z zachowaniem warunków eksploatacji. Zdolność przewozowa zależy od pojemności i liczby jednostek taboru przewozowego (wagonów), wielkości siły pociągowej oraz zdolności przepustowej danego odcinka drogi. Na zdolność przepustową ma wpływy: a) na linii jednotorowej – czas potrzebny do przejazdu dwóch zestawów pociągowych (pary pociągów) w obu kierunkach przez najtrudniejszy odcinek przelotowy trasy, b) na linii dwutorowej – czas przejazdu pociągu załadowanego przez najtrudniejszy odcinek trasy. W celu opracowania wykresu ruchu pociągów należy przepro wadzić następujące obliczenia: a) określić z harmonogramu budowy ilość materiałów M, która ma być przewieziona i wbudowana w ciągu zmiany dziennej wynoszącej T minut, b) ustalić rodzaje środków transportowych, tj. np. rodzaj lokomotywy i wagonów, a na podstawie znajomości trasy określić ilość materiałów O, którą jednorazowo może pociąg przewieźć, c) obliczyć ilość cykli pociągów C dla przewiezienia całej masy materiałowej potrzebnej do wbudowania w ciągu jednej zmiany, czyli C= M d) ustalić ilość mijanek, żeby w określonym czasie jednego cyklu mogła przejechać założona ilość pociągów. Przykład liczbowy Założenia. [przypisy: renault twingo, samochody używane toyota, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

DYSPONOWANIE SRODKAMI TRANSPORTOWYMI NA BUDOWIE

DYSPONOWANIE SRODKAMI TRANSPORTOWYMI NA BUDOWIE. W celu racjonalnego dysponowania środkami transportowymi na budowie opracowuje się wykresy ich ruchu oraz harmonogramy przebiegu transportu. a. Wykresy ruchu środków transportowych Wykres ruchu środków transportowych wykonuje się w układzie współrzędnych prostokątnych. Oś poziomą (odciętych) przyjmuje się za oś czasu, a oś pionową (rzędnych) – za oś odległości transportu. Ruch środków transportowych na wykresie przedstawia się w kształcie linii prostych lub łamanych nachylonych do osi pod pewnym kątem, który zależy od szybkości przejazdu środka transportowego. Każda lim ia pozioma na wykresie oznacza postój środka transportowego, co odpowiada miejscom poboru materiału lub jego wyładowania, bądź też mijankom. Średnia szybkość VI ruchu środka transportowego na danym odcinku drogi przedstawia tangens kąta a nachylenia linii ruchu środka transportowego do poziomu i określa stosunek długości drogi do czasu jazdy im bardziej stroma jest linia pociągu na danym odcinku. Na trasach linii jednotorowych wymijanie się pociągów (skrzyżowanie) jest możliwe tylko na mijankach i z tego powodu linie pociągów mogą się przecinać na wykresach tylko w obrębie mijanki, a nigdy między mijankami. [przypisy: Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, długoterminowy wynajem samochodów, renault megane ]