Do robót ziemnych oraz niektórych robót torowych i budowlanych stosuje się specjalne maszyny i urządzenia zagęszczające. W zależności od stopnia wymaganego zagęszczenia oraz właściwości fizykochemicznych gruntu lub zagęszczanego materiału rozróżnia się następujące rodzaje zagęszczania: wałowanie, czyli statyczne oddziaływanie przetaczanych walców; — ubijanie, czyli dynamiczne oddziaływanie swobodnie spadającego ciężaru; — wibracja, polegająca na przenoszeniu na grunt drgań o dużej częstotliwości i małej amplitudzie; — wibracja połączona z uderzeniami.
Podczas wymian ciągłych nawierzchni zagęszcza się oczyszczoną warstwę podsypki po zdjęciu starych przęseł torowych. Do zagęszczania stosuje się głównie walce wibracyjne albo zagęszczarki wibracyjne. Walce drogowe są używane wyjątkowo, ze względu na małą skuteczność przy wałowaniu podsypki, a także niewielki zakres typowych robót ziemnych. Podobnie do zagęszczania skarp podtorza stosuje sie zagęszczarki wibracyjne, gdyż walce drogowe nie są przydatne do tego rodzaju robót. Walce drogowe są powszechnie stosowane przy budowie i naprawach dróg bitych oraz przy wznoszeniu nasypów kolejowych. Walce drogowe powinny zapewniać właściwy stopień zagęszczenia i równą powierzchnię, być proste i łatwe w obsłudze oraz zapewniać dobrą widoczność pola pracy. Zależnie od konstrukcji rozróżnia się: — walce gładkie; — walce okołkowane, mające przytwierdzone na stałe lub rozłącznie do cylindrycznego walca kołki zagęszczające; — walce wielokołowe, zestawione z kół typu samochodowego, osadzonych na jednej lub dwóch osiach i odpowiednio obciążonych; — walce wibracyjne. Do najczęściej eksploatowanych walców drogowych należą walce gładkie WDT-IA i WDT-2A. Są to trzykołowe walce statyczne oddziaływania o zbliżonej konstrukcji, przeznaczone do zagęszczania warstw podbudowy pod nawierzchnie smołospoiwne, smołobetonowe, asfaltobetonowe, tłuczniowe, żwirowe oraz przy wszelkiego rodzaju naprawach i przebudowie dróg. Walce mogą być wyposażone w zrywak hydrauliczny do spulchniania ubitych warstw naprawianej nawierzchni. [podobne: wypowiedzenie umowy proama, gratka pl samochody, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed

Powiązane tematy z artykułem: gratka pl samochody wypowiedzenie umowy oc proama druk wypowiedzenie umowy proama