Przy wzniesieniach torów powyżej 15%, należy rzeczywistą długość przejazdu zwiększyć o długość dodatkową, którą oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju trakcji. Dla trakcji ręcznej: i = L( 1 + ,i) gdzie: L – długość zastępcza w metrach, Dj – nadwyżka wzniesienia w tysiącznych ponad 150100, J – współczynnik oporu ruchu wywrotki (średnio f = 0,012). Dla trakcji konnej długość L zwiększa się o 120 metrów na każdy promil wzniesienia ponad 15% i na każde tysiąc metrów; dla trakcji konnej współczynnik oporu t = 0,083. Dla trakcji mechanicznej długość L zwiększa się o 250 metrów na każdy promil wzniesienia ponad 15% i na każde 1000 m rzeczywistej odległości przewozu w rzucie poziomym, współczynnik oporu t = 0,004. Wydajność pracy transportu samochodowego i pociągów drogowych Wydajność transportu G w T/godz lub m/godz oblicza się ze wzoru: G= b + Lo gdzie: g – ładowność środka transportu w T lub pojemność w m a – współczynn ik wykorzystania nośności, B – współczynnik wykorzystania czasu roboczego, tz – czas ładowania w godz, tli – czas wyładowania w godz, L – długość drogi z ładunkiem w km, Lo – długość drogi bez ładunku w km, Vz – szybkość przejazdu z ładunkiem w km/godz, Vc – szybkość przejazdu bez ładunku w km/godz, ti – czas przejazdów jałowych w godz. Read more… »

Z analizy powyższego wzoru wynika, że wydajność transportu można zwiększyć przez. 1) przedłużenie czasu pracy, np. pracy na dwie zmiany, co powinno być zasadą, zwłaszcza w trzech kwartałach roku, 2) pełne wykorzystanie ładowności środka transportu, 3) zmniejszenie ilości przebiegów bez ładunku przez zorganizowanie transportu ładunków w obu kierunkach, 4) skrócenie czasu na pracę nieprodukcyjną, jak np. dojazd z garażu, powrót do garażu, pobieranie materiałów pędnych, oczekiwanie na załadowanie, 5) skrócenie czasu ładowania i wyładowania, od czego przede wszystkim zależy zwiększenie wydajności transportu, 6) zwiększenie szybkości przejazdu przez odpowiedni dobór dróg transportu, ich konserwację oraz sprawność środków transportowych. b. Read more… »

Read more… »