Oprócz łagodnych opływowych skarp, na autostradach stosuje się również zaokrąglenie krawędzi przecięć skarpy z poboczem i z terenem. Promienie stosowane do takich zaokrągleń R = 1 – 3 m. Pochylenia skarp autostrad. Skarpy nasypów w zasadzie powinny być jeszcze bardziej łagodne. Na podstawie doświadczeń i rozważań teoretycznych można ustalić następujące zasady projektowania skarp przekrojów poprzecznych autostrad: a) wykopy płytkie i niskie nasypy (do 1,00 m) należy projektować o skarpach łagodnych (1:5), b) skarpy wykopów i przylegający teren łączy się za pomocą łuków o małym promieniu (1,0- 3,0), c) w terenie pagórkowatym, jeżeli bierze się pod uwagę dostosowanie autostrady do otaczającego krajobrazu, wykonuje się nasypy o zmiennym pochyleniu skarp. Read more… »

Oprócz łagodnych opływowych skarp, na autostradach stosuje się również zaokrąglenie krawędzi przecięć skarpy z poboczem i z terenem. Promienie stosowane do takich zaokrągleń R = 1 – 3 m. Pochylenia skarp autostrad. Skarpy nasypów w zasadzie powinny być jeszcze bardziej łagodne. Na podstawie doświadczeń i rozważań teoretycznych można ustalić następujące zasady projektowania skarp przekrojów poprzecznych autostrad: a) wykopy płytkie i niskie nasypy (do 1,00 m) należy projektować o skarpach łagodnych (1:5), b) skarpy wykopów i przylegający teren łączy się za pomocą łuków o małym promieniu (1,0- 3,0), c) w terenie pagórkowatym, jeżeli bierze się pod uwagę dostosowanie autostrady do otaczającego krajobrazu, wykonuje się nasypy o zmiennym pochyleniu skarp. Read more… »

Dla projektów drogowych, zwłaszcza dla budowy nowych dróg, założenia projektów stanowią istotny załącznik o charakterze techniczno ekonomicznym który oprócz ustalania zasadniczych założeń ogólnych, ich ekonomicznego uzasadnienia i wstępnego określania kosztów ustala również możliwe warianty trasy drogowej, zasadniczych przełożeń dróg istniejących, potrzebę obejść miast i osiedli, zmiany trasy przekroczeń rzek i linii kolejowych itp. W ten sposób rola założeń dla projektów drogowych sprowadza się również do podania koncepcji rozwiązań ogólnych w oparciu o podkładki natury ekonomicznej (koszty inwestycji). Założenia projektowe sporządza się dla pewnej całości gospodarczej, znajdującej się na tym samym terenie (zgodnie z instrukcją PKPG nr 98) . Określenie całości gospodarczej dla inwestycji drogowej nasuwa pewne trudności, gdyż trasy drogowe, zwłaszcza dalekobieżne, obsługują tereny całej Polski nie stanowiąc odrębnych budo wli (obiektów inwestycyjnych) dla pewnych określonych zadań. Ponieważ jednak zadania sieci drogowych dla pewnych okręgów regionalnych są różne, przyjmuje się za całość gospodarczą odcinek trasy drogowej w obrębie jednego województwa – dla dróg państwowych oraz w obrębie jednego powiatu – dla dróg lokalnych. Read more… »

Read more… »