Pasy rozdzielajace zieleni

Pasy rozdzielające zieleni. W poszukiwaniu urządzeń polepszających warunki bezpieczeństwa ruchu stwierdzono, że zagadnienie to najlepiej rozwiązuje się przez rozdział kierunków ruchu. Pierwsze urządzenia rozdzielające polegały na umieszczeniu na nawierzchni kolorowych (białych) pasów oddzielających kierunki ruchu. Doświadczenie jednak wykazało, że w tym przypadku nie ma pełnego bezpieczeństwa ruchu, gdyż nie ma pewności, czy kierowcy nie przejadą przez linię rozdzielczą. Jako dalsze polepszenie sposobu rozdziału ruchu na dwa kierunki należy uznać wprowadzenie pasów izolacyjnych dostatecznie szerokich, potraktowanych jako zieleńce, niekiedy zadrzewionych, rzadziej zaopatrzonych w nawierzchnię, lecz podrzędnego rodzaju (bruk). Read more… »

W ten sposób założenia projektowe opracowuje się dla poszczególnych tras drogowych: a) planu centralnego (drogi państwowe) – dla terenu jednego województwa, b) planu terenowego (drogi lokalne – dla terenu jednego powiatu. W przypadkach wyjątkowych, gdy specjalne przeznaczenie inwestycji drogowej (np. przemysłowe) uzasadnia jej oderwanie od ogólnych potrzeb gospodarczych regionu, założenia mogą być opracowane inaczej, a mianowicie dla danej trasy drogowej, niezależnie od jej położenia terytorialnego. Nie jest dopuszczalne opracowanie założeń dla fragmentów tras drogowych, nie obejmujących ich przebiegu na całości obszaru określonego w punktach a i b. Zasadniczym załącznikiem założeń projektu drogowego jest uzasadnienie ekonomiczne, oparte na potrzebach gospodarczych i kosztach zarówno budowy, jak i utrzymania i ruchu. Read more… »

Read more… »